Naše organizace má dlouhodobé, praktické zkušenosti s prováděním auditů / hodnocení kvality v zařízeních sociálních služeb nebo v rámci procesů spojených s plánováním a udržováním místních nebo krajských sítí sociálních služeb. Naši konzultanti a auditoři jsou vedle své dlouhodobé auditorské praxe také autory několika v praxi aktivně využívaných metodik pro hodnocení kvality (např. metodika sebehodnocení, metodika evaluačního procesu nebo Manuál hodnocení systému QMSS) a někteří se profesně podílejí i na realizaci inspekcí kvality poskytovaných služeb. Pokud by se naše zkušenost na poli „auditování“ měla kvantifikovat, mluvíme v této oblasti o více jak 400 hodnotících aktivitách realizovaných v minulých letech. Naše činnost směřuje primárně do oblasti rozvoje kvality poskytovaných služeb, který je realizován ve smyslu neustálého zlepšování v kulturách učících se organizací. Vedle podpory nabízíme ale také produkty, které slouží k ověření stavu dle zadaných nebo existujících požadavků (parametrů). Pokud potřebujete pomoci s ověřením kvality ve vaší organizaci poskytující sociální nebo jiné veřejné služby, jste zřizovatelé těchto služeb, zřizovatelé sítí služeb, klienti služeb, veřejnost, zájmová seskupení nebo prostě tyto služby částečně či plně financujete, nabízíme vám tyto služby:

Rozvojové audity systému kvality

Rozvojový audit je určen klientům, kteří potřebují realizovat audit v organizaci nebo území za účelem získání nezávislého popsání stavu již existujícího systému kvality, ujistit se o naplnění daných požadavků nebo identifikovat případná rizika a současně získat informace o možných směrech dalšího zlepšování. V současné době naše audity realizujeme formou přezkoumání míry naplnění třech námi nejpoužívanějších referenčních systémů (požadavků) kvality. Jedná se o systémy:

  • Standardy kvality sociálních služeb
  • Systém řízení kvality sociálních služeb QMSS
  • Kritéria kvality plánování sociálních služeb

Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj organizace (sítě služeb).

Parametrické audity

Parametrický audit je určen klientům, kteří potřebují realizovat audit pouze u předem vybraných (dohodnutých /zadaných) požadavků (kritérií), tzn. v části systému, procesu apod. Většinou se jedná o hledání řešení při optimalizaci fungování chodu této části systému prováděné za účelem řešení rizik nebo dalšího zlepšování. Tento audit má také rozvojový charakter a je často využíván také před zahájením naší konzultační podpory v dané organizaci nebo síti služeb ke zpřesnění a zefektivnění zacílení konzultantské nebo vzdělávací podpory. Výstupem tohoto auditu je opět zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj organizace (sítě služeb), popřípadě návrh konzultační nebo vzdělávací podpory.

Kolizní audity

Kolizní audit je určen klientům, kteří potřebují nezávislé posouzení stavu v dané oblasti v případě, že dochází k různým výkladům kritérií či požadavků více stranami a toto se negativně odráží (rizika, negativní obraz organizace, klima v organizaci /síti apod.) na chodu a kvalitě poskytovaných služeb organizace / sítě služeb. Struktura prověřovaných požadavků / kritérií je dopředu dohodnuta, vstupními informacemi pro auditory jsou zde i stanoviska / výklady požadavků jednotlivými „stranami v kolizi“. Kolizní audit je využitelný nejen v případech, kdy se strany dohodnout chtějí (mají jiný odborný názor ale vůli k dohodě), ale i v případech, kdy se zdá, že dohoda není možná a jedna ze stran potřebuje objektivizovat své argumenty pomocí nezávislého posouzení daného stavu (oblasti). Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující stav v dané oblasti formou, kdy je auditory popsán optimální stav v kolizních kritériích a ten slouží následně k porovnání s výklady kolizních stran.