Toto jsou východiska, která byla vytvořena členy Občanského sdružení „JOB“ , přijata a bezvýhradně schválena jako základní etická pravidla, kterými se členové O.S. JOB řídí při své práci :

1. Uznání hodnoty jednotlivce

Členové Občanského sdružení „JOB“ respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení, náboženství nebo přínos pro společnost.

2. Respekt

Členové Občanského sdružení „JOB“ respektují při poskytování služeb a práce v rámci organizace odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Respektují svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a služby poskytují nedirektivně, tj. formou nabídky.

3. Pluralita

Členové Občanského sdružení „JOB“ respektují odlišné názory a postoje jiných osob a chápou je jako součást plurality v občanské společnosti a vystupují v souladu s jejími demokratickými principy.

4. Loajalita k organizaci

Členové Občanského sdružení „JOB“ vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání sdružení jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace a řídí se vnitřními předpisy a dokumenty sdružení, svým chováním nepoškozují pověst a zájmy sdružení.

5. Neúplatnost a poctivost

Členové Občanského sdružení „JOB“ nepřijímají při práci v organizaci finanční ani hmotně významné dary, ze kterých by měli osobní prospěch. Jednají čestně, spolehlivě a důvěryhodně.

6. Otevřenost, princip partnerství a spolupráce

Občanské sdružení „JOB“ je otevřenou organizací pro přijímání nových členů, pro rozšiřování se o nové sekce, pro širokou spolupráci na principech partnerství se zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, veřejnou správou a samosprávou, se studenty, dobrovolníky, školami, dalšími neziskovými organizacemi a veřejností.

7. Ochrana osobních údajů a diskrétnost

Členové Občanského sdružení „JOB“ zachovávají, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost, týkající se všech osobních údajů uživatelů služeb. Každý člen sdružení podepsal Prohlášení o mlčenlivosti.

8. Podpora nezávislého života jednotlivce

Členové Občanského sdružení „JOB“ uznávají a poskytují takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života, využívat instituce poskytující služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti a schopnosti.Dále, aby příjemci těchto služeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí a mohli být sami sebou a aby tyto služby směřovaly k rozvoji kvality veřejných služeb.